Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI UPORABE PORTALA POMURSKISPORT.SI

OPOZORILO:
Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih vsebin/storitev spletnih strani portala pomurskisport.si.
Z registracijo, prijavo oz. z uporabo portala se strinjate s splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se s
splošnimi pogoji ne strinjate, registracija oz. prijava ni možna, uporabo portala pa vam odsvetujemo.

Splošni pogoji uporabe plačljivih in brezplačnih vsebin/storitev portala pomurskisport.si

1. SPLOŠNE DOLOČBE
Vsebina splošnih pogojev uporabe (v nadaljevanju pogoji) portala pomurskisport.si se nanaša na pogoje uporabe storitev plačljivih in brezplačnih vsebin/storitev na spletnih straneh pomurskisport.si ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki oz. člani spletne strani pomurskisport.si.
Ponudnik spletnih strani pomurskisport.si si pridružuje pravico do spremembe katerega koli dela
portala in izbrisa katerega koli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila. Z namenom, da bi svojim uporabnikom zagotovil najboljšo možno izkušnjo, se portal pomurskisport.si neprestano posodablja. Končni uporabnik je seznanjen in se strinja, da se oblika in narava storitev, ki jih zagotavlja portal pomurskisport.si, občasno spreminjata brez predhodnega obvestila končnemu
uporabniku.

2. DEFINICIJE POJMOV
Ponudnik, lastnik, skrbnik spletnih strani portala pomurskisport.si, Brezovci 54, 9201 Puconci, Slovenija (v nadaljevanju ponudnik).
Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletne strani pomurskisport.si in ga na kakršen koli način
uporablja (v nadaljevanju uporabnik). Prav tako so uporabniki storitve uporabniki, ki se prijavijo s
Facebook profilom v omrežje pomurskisport.si.
Član portala pomurskisport.si je vsak uporabnik, ki se uspešno prijavi/registrira v omrežje pomurskisport.si.
Uporabnik plačljivih storitev je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se z uporabo omenjenih
storitev strinja s tem, da se prijavi/registrira na spletne strani portala pomurskisport.si ali kupi dostop do plačljivih spletnih vsebin pomurskisport.si.
Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način,
pod pogoji in v skladu s temi pogoji ter drugimi navodili ponudnika.

AVTORSKE PRAVICE
Uporabnik z registracijo in objavo svojih vsebin na portalu pomurskisport.si dovoljuje podjetju DB Branko Bauer s.p. javno priobčitev na vseh medijih in v vseh zakonsko določenih oblikah, ki so v lasti podjetja DB Branko Bauer s.p. in njej povezanih pravnih oseb in dovoljuje, da si katera koli tretja oseba na portalu pomurskisport.si vsebine ogleda in pretoči na svoj računalnik in začasno ali trajno fiksira. Za morebitno nadaljnjo razpolaganje tretjih oseb z vsebinami pomurskisport.si ni odgovoren, niti nima vpliva na ravnanje tretjih oseb in zato napram uporabniku v zvezi z nadaljnjo uporabo ni odgovoren, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja. Uporabnik izrecno zagotavlja, da z objavo svojih vsebin, ki jih objavlja na spletnih straneh portala pomurskisport.si, niso kršene pravice intelektualne lastnine niti osebnostne pravice tretjih.
Znamke, ki se pojavljajo na spletnih straneh pomurskisport.si so registrirane znamke, katerih
imetnik ali uporabnik licence je DB Branko Bauer s.p. oziroma njene povezane družbe ali tretje osebe. Kakršna koli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

3. OPIS SPLETNE STRANI PORTALA POMURSKISPORT.SI
pomurskisport.si je spletna stran v Sloveniji, ki svojim obiskovalcem vsak dan ponuja široko in
pregledno paleto aktualnih, ažurnih in ekskluzivnih športnih informacij, številne domače in tuje novice ter kopico ostalih zanimivih vsebin. Svojim uporabnikom zagotavlja tehnološko dovršene storitve, visoko interaktivnost in kakovostne videovsebine.
Registrirani uporabniki portala pomurskisport.si lahko komentirajo članke, sodelujejo na forumih,
konferencah in klepetih.

4. DOSTOPNOST SPLETNE STRANI POMURSKISPORT.SI
Spletna stran je praviloma dostopna 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do
krajših ustavitev v dostopu do spletnih strani portala pomurskisport.si zaradi tehničnih razlogov
vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si ponudnik pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do spletnih strani portala pomurskisport.si. Ponudnik ne jamči dostopnosti do strani portala ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje …) ter višji sili.

5. NAČIN DOSTOPA
Uporaba in dostop do spletnih strani portala pomurskisport.si sta zagotovljena 24 ur na dan, razen v primerih, določenih v 4. členu splošnih pogojev. Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, navedenih v 11. členu splošnih pogojev, omeji ali prekine dostop do plačljivih vsebin portala pomurskisport.si na posamezno geslo.
Način dostopa do plačljivih vsebin je tak, kot je določen v navodilih na spletnih straneh portala pomurskisport.si. Morebitne spremembe v načinu dostopa in uporabi servisa plačljivih vsebin bo ponudnik vsebin sproti objavljal na spletnih straneh portala pomurskisport.si.
Uporabnik lahko kadar koli in zaradi kakršnega koli razloga s pisnim obvestilom na
info@pomurskisport.si prekine članstvo v omrežje pomurskisport.si.

6. POGOJI UPORABE: STAROST IN ODGOVORNOST
Za uporabo plačljivih in neplačljivih vsebin objavljenih na pomurskisport.si ni starostnih omejitev.
Članstvo v omrežje pomurskisport.si je namenjeno vaši lastni uporabi. Registracija drugih oseb ni dovoljena, za kar jamčite s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzemate pasivno legitimacijo v primeru spora. Ni dovoljeno pooblastiti ali prijaviti drugih oseb oz. kakor koli drugače preusmeriti vašega uporabniškega računa. Prav tako ni dovoljena uporaba storitve za kakršne koli nezakonite namene. Ponudnik lahko po lastni presoji zavrne dodelitev uporabniškega imena, ki nakazuje na drugo osebo, je zaščiteno s pravicami prava blagovnih znamk ali drugimi pravicami, je obsceno in drugače nesprejemljivo.

DRUGA PRAVILA UPORABE
Za zagotavljanje kakovostne uporabe storitev se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi
upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe, objavljena na portalu pomurskisport.si.

7. SPLOŠNA PRIPOROČILA UPORABNIKOM
Uporabnik naj skrbno hrani svoje geslo in uporabniško ime. Uporabniki naj uporabljajo storitve v
skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti. Uporabniki naj se
zavedajo, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe. Ponudnik storitev bo o vseh
spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila in
pogoji za uporabo storitev.

8. MODERIRANJE
Komentiranje na portalu pomurskisport.si je moderirano in deluje v skladu s pravili, ki določajo njihovo objavo. Komentiranje člankov ni avtomatsko, pač pa je odločitev o omogočanju komentarjev pri posameznih člankih izključno v pristojnosti uredništva. V določenih primerih je komentiranje člankov tako onemogočeno.

9. VSEBINA, KI JO USTVARIJO UPORABNIKI
9.1 Uporabnik, ki prispeva svojo vsebino (na primer fotografije, slike, ilustracije, besedila, posnetke,
druga glasbena dela, druga avdiovizualna dela ipd.) jamči, da je vsebina, ki jo pošilja prek
elektronske pošte oz. posreduje prek spletnega obrazca oz. na kakršen koli drugačen način,
njegovo izvirno avtorsko delo ali pa je izključni imetnik vseh materialnih avtorskih in sorodnih
pravic na avtorskem delu. Enako jamči, da ima dovoljenje oseb na fotografiji ali videu za javno
objavo. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru dvoma, da vsebina ni avtorsko delo
pošiljatelja, poslane vsebine ne objavi.
9.2 Uporabnik se s posredovanjem vsebine vsakič strinja, da na organizatorja izključno in neodplačno prenese vse materialne avtorske pravice oz. sorodne pravice omenjenega avtorskega dela, in sicer materialne pravice avtorja, kot jih določa Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah za uporabnikovo avtorsko delo. Z navedeno dodelitvijo in prenosom organizator pridobi splošne, stalne in neomejene pravice do posredovane vsebine. Da ne bi bilo dvomov, organizator pridobi te
univerzalne, stalne in neomejene naslove, pravice in interese v zvezi s sredstvi, časom, krajem in
kakor koli drugače vključno brez omejitev, z vsemi pravicami za kopiranje, razširjanje, javno
priobčitev in predelavo oz. spreminjanje vsebine in/ali navedenega dela kot določi organizator po
lastni presoji. Vsa posredovana vsebina je lahko objavljena tudi na socialnih omrežjih in na drugih
spletnih straneh, ki so v lasti podjetja DB Bauer Branko s.p. ali njemu povezanih oseb.
9.3 Organizator si pridržuje pravico, da ne objavi prejete vsebine oz. da ne dovoli objave kakor koli
spornih vsebin. Če uporabnik brez vednosti organizatorja pošlja vsebino, ki je zaščitena v skladu z
Zakonom o intelektualni lastnini, Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in drugimi predpisi,
organizator za kršenje avtorskih in sorodnih pravic ter drugih pravic intelektualne lastninene
odgovarja.
9.4 Vsak uporabnik se s posredovanjem strinja z obstoječimi splošnimi pogoji uporabe. Prav tako se z vsakokratnim posredovanjem strinja, da se njegova vsebina lahko objavi v vseh medijih podjetja DB Branko Bauer s.p. ali njej povezanih oseb. Vsebina ostane objavljena ves čas trajanja akcije, tudi če se sodelujoči odloči svoje sodelovanje preklicati oz. se odjavi od akcije. Prav tako se lahko uredništvo odloči, da poljubno dolgo podaljša čas objave.
9.5
Uporabnik, ki prispeva vsebino, se strinja, da za objavo ne bo zahteval plačila.

10. UPORABA PLAČLJIVIH VSEBIN SERVISA
Določen del vsebin na portalu pomurskisport.si je plačljiv. Na mestu, kjer so objavljene plačljive vsebine portala pomurskisport.si, so objavljena tudi podrobnejša navodila za uporabo.

11. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV
Ponudnik storitev se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal
izključno za potrebe izvajanja storitev. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom
o varstvu osebnih podatkov. Ponudnik storitev si pridružuje pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku, tablici ali telefonu v obliki piškotka (’’cookie’’) ali podobne datoteke, katere namen je prilagoditi spletni portal željam uporabnikov in zagotavljanje uporabnikom prijaznih spletnih storitev. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik. Uporabnik lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.
S pomočjo uporabljene programske opreme se zbirajo in shranjujejo tudi nekateri tehnični podatki,
vključno z IP-naslovom uporabnika. Nikakor pa ne pride do identifikacije ali zbiranja osebnih
podatkov o osebah, ki se skrivajo za temi podatki ali osebah, ki uporabljajo terminalsko opremo. Teh
podatkov tudi ni mogoče povezati z drugimi osebnimi podatki, ki so jih posamezni uporabniki tudi
dali na razpolago. Uporabnik se zaveda, da je ponudnik storitev dolžan na utemeljeno zahtevo in ob
zakonski podlagi podatke o uporabniku posredovati državnim organom, kadar so podani razlogi za
sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

12. ZAVRNITEV ODGOVORNOST
Uporabnik se mora zavedati, da:
1. Spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso 100 % zanesljive. Ob morebitnih izpadih
delovanja zaradi ponudnikov poti, ponudnik vsebin ne prevzema odgovornosti.
2. Ponudnik vsebin in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica
napačne uporabe in neznanja uporabnika.
3. Uporabnik za uporabo videovsebin potrebuje primeren računalnik.
4. Uporabnik za uporabo videovsebin potrebuje primerno hitro spletno povezavo v internet.
5. Ponudnik vsebin ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omrežja pogodbenih
partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile
delovanje storitev.
6. Ponudnik vsebin ne odgovarja za vsebino, objavljeno na spletnih straneh portala pomurskisport.si, katere avtorji so uporabniki spletnih strani portala pomurskisport.si.
7. Ponudnik vsebin si pridružuje pravico odstraniti vsebinsko neprimerna sporočila, fotografije,
video.

13. UPORABNIK SE ZAVEŽE, DA:
– storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine in/ali
dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,
– v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina
izračanja,
– ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb,
– storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršne koli druge namene, kot tiste, ki so
določeni v teh pogojih,
– ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
– ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov,
– ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo,
– ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celih ali delov vsebine spletne strani
portala pomurskisport.si in še posebej plačljivih vsebin portala pomurskisport.si,
– ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo,
onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi,
ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam.

14. NAMEN OBDELAVE IN VARSTVO PODATKOV
Ponudnik bo podatke, pridobljene od uporabnikov spletne strani portala pomurskisport.si, pridobival, hranil in drugače obdeloval za naslednje namene:
– vodenje baze registriranih uporabnikov;
– administracijo spletne strani (omogočanje ogledovanja vsebin glede na status uporabnika;
omogočanje objavljanja prispevkov na forumu, komuniciranje z uporabnikom v primeru tehničnih ali
vsebinskih vprašanj ipd.);
– statistične raziskave (skupno število uporabnikov, število novih uporabnikov na določeno časovno
enoto ipd.);
– obveščanje o novih vsebinah, drugih novostih, dogodkih s področij, ki jih zajemajo spletne strani
pomurskisport.si in ostalih spletnih straneh, ki so v lasti podjetja DB Branko Bauer s.p. ali njej povezanih oseb, po vseh komunikacijskih kanalih (telefon, elektronski naslov …),
– občasno obveščanje po vseh komunikacijskih kanalih (telefon, elektronski naslov …) o ponudbi,
ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev
spletnih strani, ki so v lasti podjetja DB Branko Bauer s.p. ali njej povezanih oseb, bodisi da gre za
komercialno bodisi za nekomercialno vsebino.
Upravljalec podatkov bo v primeru pošiljanja sporočil iz prejšnjega odstavka uporabnikom na
preprost način omogočil odjavo od prejemanja sporočil. Morebitne odjave uporabnik pošlje na
info@pomurskisport.si.
Podatki bodo varovani skladno z zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in v
nobenem primeru ne bodo posredovani tretjim osebam.
Upravljalec podatkov se zavezuje, da bo zbrane podatke hranil le toliko časa, kolikor bo nujno
potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani.

15. REKLAMACIJE
Uporabnikom sta zagotovljeni tehnična podpora in pomoč na elektronskem naslovu info@pomurskisport.si, ob delavnikih med 8. in 15. uro pa na telefonski številki 041 330 862.
Ponudnik vsebin vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki, skladno s svojimi
pravili delovanja in veljavno zakonodajo RS. Ponudnik vsebin se zavezuje, da bo tekoče reševal
morebitne tehnične in/ali vsebinske reklamacije.
Ponudnik vsebin bo v primeru utemeljenih reklamacij zagotovil uporabnikom odpravljanje vzrokov
za reklamacijo ter, v kolikor ugotovi nepravilnosti na strani ponudnika poti, posredoval ponudniku
poti, ki je dolžan napako odpraviti. V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik vsebin zavezuje,
da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika.
Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik vsebin predmetne reklamacije
posredoval ustrezni službi ponudnika poti, ki je dolžan napako odpraviti. Vse reklamacije, povezane z delovanjem internetnega omrežja, rešuje ponudnik internetne povezave uporabnika storitve.

16. KRŠENJE POGOJEV
Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo splošne pogoje ali delujejo v
nasprotju z njimi, onemogoči dostop do plačljivih (tudi če so plačali storitev) in ne-plačljivih spletnih strani portala pomurskisport.si.
Ponudnik vsebin si pridržuje pravico onemogočiti dostop uporabnikom, ki namerno ali iz
malomarnosti posredujejo tretjim osebam svoje gelso in/ali uporabniško ime.
Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev ali ponudniku poti kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.
Morebitne kršitve pri uporabi spletnih strani portala s strani drugih uporabnikov sporočite
ponudniku storitev z e-pošto na naslov info@pomurskisport.si ali pisno na naslov DB Branko Bauer s.p., Brezovci 54, 9201 Puconci.

17. SPREMEMBE
Ponudnik vsebin obstoječe pogoje uporabe lahko spremeni brez predhodnega obvestila. Uporabnik se obvezuje, da bo občasno na portalu preverjal, ali so se pogoji uporabe spremenili. V primeru, da uporabnik s spremenjenimi pogoji uporabe ne bo več soglašal, mora takoj prenehati z uporabo portala. Sicer pa z vstopom na spletne strani portala potrjuje, da se z morebitnimi spremembami in dopolnitvami strinja.